CODA team

Pylys Bogdan - chief architect, co-founder
Kupriienko Bogdan - chief architect, co-founder

Vityuk Nazar - architect, photographer
Ihor lyakhovskyy - designer
Nadya Lulo - architect
Vaseyko Marina - designer